top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Van:Montagebedrijf "John van Zeist" gevestigd te Apeldoorn, Schubertlaan 13, 7333 CS.

 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Offertes Artikel 2. 1.

Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien De aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. 2.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3. 1.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of goederen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem/haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Contractsduur; uitvoeringstermijn

Artikel 4. 1.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Onder uitvoeringstermijn betreffende renovatie badkamer en/of toilet wordt verstaan, het benodigde aantal te werken uren maal het uurtarief tenzij deze door overmacht wordt doorbroken.

 

Eigendomsovergang

Artikel 5. 1.

Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de goederen overgaan op opdrachtgever bij aflevering.

2. a. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever geleverde zaken totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorgehouden eigendom voor de vorderingen, die opdrachtnemer tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer. Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor rekening van opdrachtgever zijn.

b. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer tekortschiet of opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

3. Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit va de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging cq. Verwerking van goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer door deze vertraagde afleveren cq. verwerking te lijden schade.

Wijziging van de overeenkomst

Artikel 6. 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem/haar kunnen worden toegerekend.

 

Geheimhouding

Artikel 7. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Opzegging

Artikel 8. 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft opdrachtnemer naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Ontbinding van de overeenkomst

Artikel 9. 1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: -indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennisgekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; -indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 2. In de hierboven genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. Gebreken; klachttermijnen

Artikel 10. 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

2. Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Honorarium

Artikel 11. 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarvan een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2,6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer,

4. Geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeenkomen.

5. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.

6. Bij opdracht met een looptijd van meer dan één week zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

8. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Betaling

Artikel 12. 1. Betaling dient te geschieden binnen de afgesproken termijn. Na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een later factuur.

Incassokosten Artikel 13. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Artikel 14. 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigd honorariumgedeelte.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Overmacht

Artikel 15. 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Mochten de werkzaamheden door opdrachtnemer niet binnen 14 dagen hervat kunnen worden dan zal opdrachtnemer alles is het werk stellen derden in te schakelen voor voortzetting werkzaamheden.

2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Indien er reeds een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden dan zullen de niet gewerkte uren en verwerkte goederen worden verrekend conform het huidige uurtarief en de huidige marktprijs van de goederen.

Geschilbeslechting

Artikel 16. 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen.

2. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Toepasselijk recht

Artikel 17. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

bottom of page